آیا سینی کابل اتلاف گرما را تقویت می کند؟

سینی های کابل اجزای سیستم های پشتیبانی از کابل ها و سیم های برق و ارتباطات هستند. یک سیستم سینی کابل از کابل های برق و سیم کشی پشتیبانی کرده و از آن ها محافظت می کند. به روزرسانی، گسترش، پیکربندی مجدد یا جابجایی سیم و کابل ها با سینی کابل آسان تر است.اکثر سیستم های سینی کابل باز هستند و امکان  دسترسی آسان برای تعویض و تعمیرات را فراهم می کنند. به طور معمول سینی های کابل از سقف آویزان شده یا روی دیوار چسبانده می شود. اما برخی از سیستم های سینی کابل برای استفاده در کف مناسب هستند. سینی های کابل در حال تبدیل شدن به گزینه پشتیبانی ترجیحی پیمانکاران در مجتمع ها و شرکت های ساختمانی است.

طراحی مجرای مش سیم با باز شدن گسترده باعث می شود گرما به راحتی در محیط پخش شود. مجرای بسته گرما را حفظ کرده و مقاومت را افزایش می دهد.

سینی کابل مقاوم در برابر جوندگان

جوندگان می توانند تاسیسات کابل را با مشکل روبرو کنند زیرا حیوانات جونده در محیط بسته قرار می گیرند و می توانند به کابل ها آسیب برسانند.